DENIOS NUF
Arbins gate 2
0253 Oslo

Tel.: +47 22 23 85 00
E-Mail: info@denios.no
Internet: www.denios.no

Vilkår og betingelser

Generelle vilkår for handel fra nettbutikk og katalog.

§ 1 Virkeområde

DENIOS NO levererer katalogbestillinger og bestillinger via Internett utelukkende i henhold til leveringsbetingelsene som er gjeldende på bestillingstidspunktet. Levering skjer utelukkende til industri, næringsliv, bedrifter, foreninger, kommunale virksomheter og sammenlignbare institusjoner.

§ 2 Anbud og signering av kontrakter

(1) Leveringsavtalen anses å være signert når DENIOS NUF har bekreftet mottatt ordre skriftlig innen ti dager eller har utført leveransen. Hver bestilling fra kjøper er bindende. Ved skrive-, trykk- og regnefeil i (nett)katalogen har DENIOS NUF rett til å heve avtalen.

(2) DENIOS NUF påtar seg ingen anskaffelsesrisiko. De har rett til å heve avtalen, dersom en leverandør har opphørt å eksistere av årsaker utenfor DENIOS NUFs kontroll.

(3) Dersom DENIOS NUF gir tilbud, er det uforpliktende og uten kjøpstvang. Godkjenning og alle bestillinger kreves for at skriftlig, ekstern skriftlig eller elektronisk/skriftlig bekreftelse fra DENIOS NUF skal bli juridisk gyldig. Det samme gjelder tillegg, endringer eller sideavtaler.

(4) Katalog hhv. produktbeskrivelser og uttalelser fra DENIOS NUF (f.eks. ytelsesbeskrivelse, henvisning til DIN-standarder, etc.) gjelder ikke som garanti. Kun skriftlige erklæringer fra DENIOS NUF er gyldige som garanti.

(5) Kjøper plikter å kontrollere forsendelsen. Dersom forsendelsen ikke kontrolleres, har DENIOS NUF rett til å heve avtalen via skriftlig melding og kreve erstatning på grunn av at avtalen ikke er oppfylt.

(6) Tidsbegrensede tilbud i nettbutikken gjelder kun i den angitte tiden. Til tross for forsiktig oppbevaring kan det skje at en kampanjevare blir utsolgt raskere enn forventet. DENIOS NUF gir derfor ingen leveringsgarantier. Dette gjelder: Kun så lenge produktet er på lager.

§ 3 Pris/prisantydning

(1) I hovedsak beregner DENIOS NUF prisen (i NOK), som på tidspunktet for bestillingen er oppført i gjeldende (online) katalog. Den gjeldende prisen som DENIOS NUF har bekreftet ved bestillingstidspunktet eller på leveringstidspunktet er imidlertid bindende.

(2) Alle priser er eksklusive mva. Generelle leveringsbestemmelser NL 01 gjelder. DENIOS NUF forbeholder seg retten til prisendringer, designendringer og mulige trykkfeil i denne katalogen.

(3) Alle priser følger incoterms DAP, eksklusive frakt

(4) Frakt tilkommer når bestillingen er mottatt og rapporteres på ordrebekreftelsen via e-post. Vi forbeholder oss retten til å justere estimert fraktkostnad i nettbutikken ved større avvik, for eksempel når produktet har stort volum og lav/høy vekt.

(5) Annen informasjon les her >>

§§ 4 Levering og gjennomføringstid / Overføring av risiko

(1) DENIOS AB har rett til å benytte delleveranse og deloppfyllelse.

(2) Forsinket levering og oppfyllelse på grunn av høyere myndighet eller på grunn av hendelser som i vesentlig grad vanskeliggjør eller umuliggjør DENIOS ABs forpliktelser, dette omfatter særlig streik, lockout, fullmaktsbestilling etc., også når de inntreffer hos leverandører til DENIOS AB eller deres underleverandører, har DENIOS AB ingen forpliktelse til å overholde avtalte frister og tidsspesifikasjoner. De gir DENIOS AB rett til å utsette leveransen eller ytelsen etter forsinkelse forårsaket av hindringer med tillegg av passende forberedelsestid eller å heve kontrakten helt eller delvis vedrørende den delen som ennå ikke er oppfylt.

(3) For øvrig er DENIOS AB kun ansvarlig for forsinkelse i ferdigstillelse i tilfeller av forsett eller grov uaktsomhet fra en leverandør til DENIOS AB eller ytelseshjelp etter lovbestemt forskrift. I andre tilfeller av forsinket gjennomføring er DENIOS ABs erstatningsansvar i tillegg til og i stedet for ferdigstillelse begrenset til 5 % av verdien av de deler av leveransen som berøres av forsinkelsen. Ytterligere krav fra kjøper er utelukket, selv etter at fristen fastsatt av DENIOS AB for ferdigstillelse har gått ut. Begrensningen ovenfor gjelder ikke ansvar for skade på liv, kropp eller helse.

(4) Dersom det ikke er mulig å levere varen, kan kjøper kreve erstatning etter lovbestemmelser. Kjøpers erstatningskrav i tillegg til eller i stedet for ferdigstillelse og erstatning for kostnader på grunn av driftssvikt er imidlertid begrenset til 5 % av verdien for den del av leveransen som ikke kan gjennomføres. Ytterligere krav fra kjøper på grunn av at leveransen ikke kunne gjennomføres er utelukket. Denne begrensningen gjelder ikke tilfeller forårsaket av uaktsomhet, grov uaktsomhet eller skade på liv, kropp eller helse, Kjøpers rett til å heve avtalen berøres ikke.

(5) Risikoen går over på klienten så snart forsendelsen er overlevert til transportøren eller når forsendelsen har forlatt DENIOS ABs lager. Dersom forsendelse ikke er mulig og dette ikke er forårsaket av DENIOS AB, overføres risikoen til kunden med melding om at forsendelsen er klar til å sendes.

(6) Leveringen skjer som hovedregel umiddelbart etter at bestillingen er mottatt eller innenfor leveringstidene som er uttrykkelig spesifisert for produktene. Ved annet leveringstidspunkt informeres kunden umiddelbart via ordrebekreftelse eller egen informasjon.

(7) Ved levering på kundens fraktkontrakt skal kunden selv forsikre varene. Ved leveringsskader skal dette noteres på følgeseddelen signert av sjåføren og meldes til transportselskapet umiddelbart, skjult skjult skade må meldes innen 7 dager.

(8) De bestilte varene kan returneres innen 14 dager.

(9) Annen informasjon les her >>

§ 5 Garanti/ansvar

(1) DENIOS NUFs ansvar for materielle skader på kjøpsobjektet utgjør ett år fra levering. I tillegg gjelder garantien for enkelte utvalgte katalogprodukter med "DENIOS 5-års garanti" Denne garantien gjelder ikke bevegelige deler (f.eks. hjul, fjærer, aksler), lakk, forbruksvarer og slitasje og elektriske komponenter. Garantikravet krever regelmessig, profesjonelt vedlikehold og reparasjon av produktet. På forespørsel tilbyr vi, som en forsikring om din rett til garanti, en økonomisk fordelaktig (garanti) vedlikeholdsavtale.

(2) DENIOS NUF er ansvarlig i tilfeller av forsett eller grov uaktsomhet fra DENIOS NUFs eller en leverandørs side eller ytelseshjelp etter lovbestemt forskrift.. For øvrig er DENIOS NUF kun ansvarlig etter produktansvarsloven, iht. skade på liv, kropp eller helse eller på grunn av uaktsomhet etter inngåtte avtaler. Erstatningskrav for skader oppstått i henhold til inngåtte avtaler er begrenset til kontraktstypiske, forutsigbare skader. Ansvar for skade på kjøpers rettsbeskyttede eiendom forårsaket av leverte varer, f.eks. skade på andre gjenstander er utelukket.

(3) Regulering av ovennevnte § 2 omfatter skader i tillegg til bruk og skader for driftsavbrudd, uavhengig av rettslig grunn, særlig vedrørende mangler, skader forårsaket av ansvar eller uautorisert håndtering. Dette gjelder også erstatningskrav for kostnader forårsaket av driftsavbrudd.

(4) DENIOS NUF påtar seg intet ansvar for skade på leveransen, som er forårsaket av tredjepart og levert uten handling til kjøper.

(5) Korrekt forespurte og begrunnede reklamasjoner vil imøtekommes av DENIOS NUF etter eget skjønn, enten ved erstatningslevering eller ved å utbedre feilen. Dersom utbedring har sviktet to ganger, har kjøper rett til å heve kontrakten eller få redusert kjøpesummen.

§ 6 Eierforbehold

(1) Leveringsgjenstanden forblir DENIOS NUFs eiendom inntil kjøperen i forretningsforholdet har oppfylt alle berettigede krav og også oppfylt alle krav, som innvilges DENIOS NUF under gjeldende forretningsbetingelser.

(2) Eiendomsforbeholdet forblir også gyldig når individuelle krav til DENIOS NUF under en løpende faktura er mottatt og saldoen oppdatert og godkjent.

(3) Kjøpers krav ved videresalg av ubetalte varer overdras DENIOS NUF, sammen med all sikkerhet, som kjøper har ervervet for det overdratt krav. De gjelder som sikkerhet i samme grad som den ubetalte varen.

(4) DENIOS NUF har rett til å heve kjøpsavtalen eller deler av denne ved å gi skriftlig varsel til kjøper dersom han ikke er i stand til å betale, har for mye gjeld, har betalingsinnstilt eller begjært konkurs. Retten til å heve kjøpet kan benyttes frem til melding om konkurs. Kjøper skal uten opphold varsle DENIOS NUF dersom det foreligger betalingsudyktighet, for stor gjeld eller betalingsstans. DENIOS NUF kan forby videresalg, videre bearbeiding og fjerning av den ubetalte varen. Forskrifter i konkursloven berøres ikke.

§ 7 Betaling

(1) Med mindre annet er avtalt, skal fakturaer fra DENIOS NUF gjøres opp innen 30 dager netto fra fakturadato. Oppdragsgiver ilegges forsinkelsesgebyr etter at 30 dager er gått fra fakturadato.

(2) DENIOS NUF har rett til, uavhengig av annet gjeldende regelverk, å trekke eldre gjeld fra klientens betalinger og informere klienten om gjennomført oppgjør. Dersom omkostninger og renter allerede er påløpt, har DENIOS NUF rett til først å trekke kostnadene fra betalingen, deretter renter og til slutt hovedkravet.

(3) Betalingsbetingelser 30 dager netto. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrenter på 8 % per måned. DENIOS NUF forbeholder seg eiendomsretten til solgt utstyr inntil full betaling er mottatt.

§ 8 Konstruksjonendringer

  1. Gjennomføringsstedet er DENIOS SE sitt forretningskontor

    For alle nåværende og fremtidige krav som oppstår i forbindelse med forretningsforholdet med registrerte næringsdrivende, inkludert krav om sjekker, er DENIOS SE sitt sete den eksklusive kompetente domstolen.

    Samme verneting gjelder dersom kjøperen ikke har et generelt vernetingsted i Tyskland, dersom han eller hun flytter sitt bosted eller sitt vanlige oppholdssted utenfor Tyskland etter at kontrakten er inngått, eller hvis hans eller hennes bopel eller vanlige oppholdssted er ukjent. når søksmålet reises.

    Dersom bestemmelser i denne avtalen helt eller delvis ikke er rettslig gyldige eller hvis de mister sin rettsvirkning, skal dette ikke påvirke gyldigheten av resten av avtalen. Det samme gjelder dersom det viser seg at det er et smutthull i denne avtalen. Den ugyldige bestemmelsen eller smutthullet skal erstattes av en hensiktsmessig bestemmelse som så langt det er lovlig mulig, kommer så nært som mulig opp mot det avtalepartene har tenkt eller ville ha ment etter avtalens ånd og formål dersom de hadde vurdert dette. avsnitt. Hvis ugyldigheten av en bestemmelse er basert på et mål for ytelse eller tid (frist eller dato), må et rettslig tillatt tiltak erstatte det. Avtalepartene plikter å fastsette en nødvendig endring ved å formelt endre avtalens ordlyd. I alle andre henseender gjelder også de lovbestemte bestemmelsene i den tyske sivilloven (BGB) og den tyske handelsloven (HGB).

    Forbundsrepublikken Tysklands lovgivning skal utelukkende anvendes. FNs konvensjon om kontrakter for internasjonalt salg av varer – CISG – skal ikke anvendes.

§ 9 Verneting/utførelsessted

Utførelsessted for leveranser og betalinger er DENIOS ABs hovedkontor.

§ 10 Gjeldende rett

For forretningsvilkår og hele det juridiske forholdet mellom DENIOS NUF og klienten gjelder kun norsk lov.

§ 11 Konfidensialitet

For personvernerklæring og håndtering av personopplysninger, se følgende lenke: Personvernerklæring

§ 12 Databeskyttelse og IoT-tjenester

Informasjon om databeskyttelse finner du under følgende lenke: Personvern IoT

§ 13 Vilkår for installasjon og vedlikehold

Her finner du våre installasjons- og vedlikeholdsbetingelser.

Terms and conditions of installation and maintenance.

§ 14 Sluttbestemmelser

Dersom en bestemmelse i disse vilkårene eller en bestemmelse innenfor rammen av andre avtaler er eller blir ineffektiv, påvirker ikke dette gyldigheten av alle andre bestemmelser eller avtaler.

Meny
Logg Inn
Din handlekurvLagt i handlekurven
Gå til handlekurven
Vi hjelper gjerne til!

Kontakt oss ved å ringe, sende en e-post til info@denios.no eller fyll ut kontaktskjemaet så kommer vi tilbake til deg så snart som mulig.

Man-tors: 08:00-16:30 | Fre: 08:00-15:00