DENIOS NUF
Arbins gate 2
0253 Oslo

Tel.: +47 22 23 85 00
E-Mail: info@denios.no
Internet: www.denios.no

Personvern

PERSONVERNERKLÆRING

1. Introduksjon

Med følgende informasjon ønsker vi å gi deg som berørt person en oversikt over behandlingen av dine personopplysninger hos oss og dine rettigheter i henhold til personvernloven. I utgangspunktet er det mulig å bruke nettsiden vår uten å oppgi personopplysninger. Hvis du imidlertid ønsker å dra nytte av spesielle tjenester fra selskapet vårt via nettstedet vårt, kan behandling av personopplysninger bli nødvendig.

Hvis behandling av personopplysninger er nødvendig og det finnes ikke noe juridisk grunnlag for slik behandling, vil vi generelt innhente ditt samtykke.

Behandlingen av personopplysninger, slik som navn, adresse eller e-postadresse skjer alltid i samsvar med EU-personvernforordningen GDPR (general data protection regulation) og i samsvar med de landsspesifikke personvernlover som gjelder for DENIOS NO. Med denne personvernerklæringen ønsker vi å informere deg om omfanget og formålet med personopplysningene vi samler inn, bruker og behandler.

Som behandlingsansvarlig har vi iverksatt en rekke tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre en mest mulig fullstendig beskyttelse av personopplysningene som behandles via denne nettsiden. Likevel kan internettbaserte dataoverføringer generelt ha sårbarheter, slik at absolutt beskyttelse ikke kan garanteres. Av denne grunnen står du fritt til å formidle personopplysninger til oss på alternative måter, for eksempel per telefon eller post.

2. Ansvar

Ansvarlig i henhold til GDPR er i utgangspunktet:

DENIOS SE, Dehmer Straße 54-66, 32549 Bad Oeynhausen, telefon: 05731 753-0, faks: 05731 753-199, e-post: info@denios.de

For salgs- og reklameformål bruker vi i visse tilfeller også våre innenlandske og utenlandske datterselskaper til å svare på dine henvendelser og bestillinger.

En oversikt over våre datterselskaper finner du på

https://www.denios.no/virksomheten/denios-globalt/.

3. Personvernombud

Personvernombudet når du på denne måten: datenschutz-denios@audatis.de

Du kan når som helst kontakte vår personvernombud direkte med alle dine spørsmål eller forslag angående personvern.

4. Definisjoner

Personvernerklæringen er basert på begrepene som ble brukt av den europeiske lovgiveren for vedtakelsen av personvernforordningen GDPR. Vår personvernerklæring skal være lett leselig og forståelig for allmennheten så vel som for våre kunder og forretningspartnere. For å sikre dette vil vi først forklare begrepene som brukes.

I denne personvernerklæringen bruker vi blant annet følgende begreper:

4.1. Personopplysninger

Personopplysninger er enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person. En identifiserbar fysisk person er en person som direkte eller indirekte kan identifiseres, særlig ved hjelp av en identifikator, f.eks. et navn, et identifikasjonsnummer, lokaliseringsopplysninger, en nettidentifikator eller ett eller flere elementer som er spesifikke for nevnte fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sosiale identitet.

4.2. Berørt person

En berørt person er enhver identifisert eller identifiserbar fysisk person hvis personopplysninger behandles av behandlingsansvarlig (vårt selskap).

4.3. Behandling

Behandling er enhver operasjon eller rekke av operasjoner som gjøres med personopplysninger, enten automatisert eller ikke, f.eks. innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller endring, lesing, gjenfinning, konsultering, bruk, utlevering ved overføring, spredning eller alle andre former for tilgjengeliggjøring, sammenstilling eller samkjøring, begrensning, sletting eller tilintetgjøring.

4.4. Begrensning av behandling

Begrensning av behandling er merking av lagrede personopplysninger med det som mål å begrense behandlingen av disse i framtiden.

4.5. Profiling

Profiling er enhver form for automatisert behandling av personopplysninger som innebærer å bruke personopplysninger for å vurdere visse personlige aspekter knyttet til en fysisk person, særlig for å analysere eller forutsi aspekter som gjelder nevnte fysiske persons arbeidsprestasjoner, økonomiske situasjon, helse, personlige preferanser, interesser, pålitelighet, atferd, plassering eller bevegelser.

4.6. Pseudonymisering

Pseudonymisering er behandling av personopplysninger på en slik måte at personopplysningene ikke lenger kan knyttes til en bestemt berørt person uten bruk av tilleggsopplysninger, forutsatt at nevnte tilleggsopplysningene lagres atskilt og omfattes av tekniske og organisatoriske tiltak som sikrer at personopplysningene ikke kan knyttes til en identifisert eller identifiserbar fysisk person.

4.7. Databehandler

Databehandler er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institusjon eller ethvert annet organ som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige.

4.8. Mottaker

Mottaker er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institusjon eller ethvert annet organ som personopplysninger utleveres til, enten det dreier seg om en tredjepart eller ikke. Offentlige myndigheter som kan motta personopplysninger innenfor rammen av en særskilt undersøkelse i samsvar med unionsretten eller medlemsstatenes nasjonale rett, skal imidlertid ikke anses som mottakere.

4.9. Tredjepart

Tredjepart er enhver annen fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institusjon eller ethvert annet organ enn den berørte personen, den behandlingsansvarlige, databehandleren og de personer som under den behandlingsansvarlige eller databehandlerens direkte myndighet har fullmakt til å behandle personopplysninger.

4.10. Samtykke

Samtykke fra den berørte personen er enhver frivillig, spesifikk, informert og utvetydig viljesytring fra den berørte personen der vedkommende ved en erklæring eller en tydelig bekreftelse gir sitt samtykke til behandling av personopplysninger som gjelder vedkommende.

5. Behandlingens lovlighet

Artikkel 6 avsnitt 1 lit. a GDPR (sammen med § 15 avsnitt 3 TMG (tysk telelov)) tjener vårt selskap som det juridiske grunnlaget for behandlingsoperasjoner som vi må innhente samtykke til for et bestemt behandlingsformål.

Dersom behandlingen av personopplysninger er nødvendig for å oppfylle en kontrakt som du er part i, som f.eks. er tilfellet ved behandlingsoperasjoner som er nødvendige for levering av varer eller annen tjeneste, er behandlingen basert på artikkel 6 avsnitt 1 lit. b GDPR. Det samme gjelder for behandlingsoperasjoner som er nødvendige for å gjennomføre pre-kontraktuelle tiltak, f.eks. ved henvendelser om våre produkter eller tjenester.

Hvis selskapet vårt er underlagt en juridisk forpliktelse som krever behandling av personopplysninger, f.eks. oppfyllelse av skatteforpliktelser, er behandlingen basert på artikkel 6 avsnitt 1 lit. c GDPR.

I sjeldne tilfeller kan behandling av personopplysninger bli nødvendig for å beskytte livsviktige interesser til den berørte personen eller en annen fysisk person. Dette ville f.eks. være tilfelle, hvis en besøkende ble skadet i vårt firma og hans eller hennes navn, alder, helseforsikringsdata eller annen viktig informasjon måtte gis til en lege, sykehus eller annen tredjepart. Da ville behandlingen være basert på artikkel 6 avsnitt 1 lit. d GDPR.

Til syvende og sist kan behandlingsoperasjoner være basert på artikkel 6 avsnitt 1 lit. f GDPR. Behandlingsoperasjoner som ikke dekkes av noen av de nevnte rettsgrunnlagene, er basert på dette rettsgrunnlaget dersom behandlingen er nødvendig for å beskytte en legitim interesse til vårt selskap eller en tredjepart, med mindre den berørte personens interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter går foran. Slike behandlingsoperasjoner er tillatt for oss spesielt fordi de er spesifikt nevnt av den europeiske lovgiveren. I denne forbindelse mente han at en legitim interesse kunne antas, hvis du er kunde i vårt selskap (betraktning 47 setning 2 GDPR.)

6. Overføring av personopplysninger til tredjepart

Dine personopplysninger vil ikke bli overført til tredjeparter for andre formål enn de som er oppført nedenfor.

Vi videreformidler dine personopplysninger til tredjeparter kun hvis:

1. du har gitt ditt uttrykkelige samtykke til dette i samsvar med artikkel 6 avsnitt 1 lit. a GDPR,

2. videreformidling i henhold til artikkel 6 avsnitt 1 lit. f GDPR er tillatt for å ivareta våre legitime interesser og det er ingen grunn til å anta at du har en overordnet legitim interesse i å ikke avsløre personopplysningene dine,

3. i tilfelle det foreligger en juridisk forpliktelse for videreformidling etter artikkel 6 avsnitt 1 lit. c GDPR, samt

4. dette er lovlig tillatt og nødvending for behandlingen av kontraktsforhold med deg i samsvar med artikkel 6 avsnitt 1 lit. b GDPR.

Siden DENIOS er et selskap som opererer over hele verden, kan det være nødvendig å videresende dine personopplysninger til lokale datterselskaper eller salgs- og forretningspartnere som kan ligge utenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområde, for å bedre behandle din forespørsel eller for ivareta våre legitime interesser.

Overføringen av dine personopplysninger til tredjestater vil være basert på grunnlag av standardavtalevilkår, hvis det for nevnte tredjestat ikke finnes noe beslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå.

Du kan se standardvilkårene på: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?uri=CELEX%3A32021D0914&locale=no

En oversikt over EU-kommisjonens beslutninger om tilstrekkelig beskyttelsesnivå finner du på: https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en

7. Teknologi

7.1 SSL/TLS-kryptering

For å ivareta sikkerheten i databehandlingen og overføringen av konfidensielt innhold, slik som bestillinger, påloggingsdata eller kontaktforespørsler som du sender til oss som operatør, bruker denne nettsiden SSL- resp. TLS-kryptering. Du kan kjenne igjen en kryptert forbindelse ved at det i adresselinjen i stedet for “http://” står “https://” og på låsesymbolet i nettleserlinjen.

Vi bruker denne teknologien for å beskytte deres overførte data.

7.2 Datainnsamling ved besøk på nettsiden

Hvis du kun bruker nettstedet vårt til informasjonsformål, d.v.s. hvis du ikke registrerer deg eller på annen måte gir oss informasjon, samler vi kun inn data som nettleseren din overfører til vår server (i såkalte “serverloggfiler”). Nettstedet vårt samler inn en rekke generelle data og informasjon hver gang du eller et automatisert system går inn på en side. Disse generelle dataene og informasjonene lagres i loggfilene til serveren. Følgende kan bli lagret:

1. nettlesertyper og versjoner som brukes,

2. operativsystemet som brukes av tilgangssystemet,

3. nettstedet som et tilgangssystem når nettstedet vårt fra (såkalt referrer),

4. undernettstedene som er tilgjengelig via et tilgangssystem på nettstedet vårt,

5. dato og klokkeslett for tilgang til nettstedet,

6. en internettprotokolladresse (IP-adresse),

7. Internett-leverandøren til tilgangssystemet.

Når vi bruker disse generelle dataene og informasjonen, trekker vi ingen konklusjoner om din person. Snarere er denne informasjonen nødvendig for å kunne

1. å levere innholdet på nettstedet vårt på riktig måte,

2. for å optimalisere innholdet på nettstedet vårt og reklame for det,

3. å sikre den permanente funksjonaliteten til våre IT-systemer og teknologien til nettstedet vårt samt

4. å gi rettshåndhevende myndigheter den informasjonen som er nødvendig for rettshåndhevelse i tilfelle et cyberangrep.

Disse innsamlede dataene og opplysningene blir derfor evaluert av oss på den ene siden statistisk og også med sikte på å øke databeskyttelsen og datasikkerheten i selskapet vårt for til syvende og sist å sikre et optimalt beskyttelsesnivå for personopplysningene vi behandler. Dataene til serverloggfilene lagres separat fra alle personlige data gitt av en berørt person.

Det rettslige grunnlaget for databehandling er art 6 paragraf 1 lit f GDPR. Vår legitime interesse følger av datainnsamlingsformålene som er oppført ovenfor.7.3

7.3. Google reCaptcha

På denne nettsiden bruker vi også reCAPTCHA-funksjonen til Google Ireland, Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google"). Denne funksjonen brukes først og fremst for å skille om dataene ble lagt inn av en fysisk person eller på en misbrukende måte av maskinell og automatisert behandling. Tjenesten inkluderer oversendelsen av IP-adressen og muligens av andre data som Google trenger for reCAPTCHA-tjenesten til Google.

Disse behandlingsoperasjoner utføres kun hvis du har gitt ditt uttrykkelige samtykke i samsvar med artikkel 6 avsnitt 1 lit. a GDPR.

Mer informasjon om Google reCAPTCHA og Googles databeskyttelseserklæring finner du på: https://policies.google.com/privacy?hl=no

7.4 Amazon Web Services - AWS (vertsbasert)

Vi er vert for nettstedet vårt på Amazon Web Services (AWS). Leverandøren er Amazon Web Services EMEA SARL, 38 Avenue John F. Kennedy, 1855 Luxembourg.

Når du besøker nettstedet vårt, vil dine personopplysninger bli behandlet på AWS-servere. Personopplysninger kan også overføres til morselskapet til AWS i USA. Dataoverføring til USA er basert på EUs standardkontraktsklausuler. Se nedenfor for detaljer: https://aws.amazon.com/de/blogs/security/aws-gdpr-data-processing-addendum/.

AWS brukes på grunnlag av artikkel 6 paragraf 1 bokstav f GDPR. Vi har en legitim interesse i at nettstedet vårt vises så pålitelig som mulig.

Vi har inngått en kontrakt om ordrebehandling med AWS. Dette er en kontrakt som kreves i henhold til databeskyttelseslovgivningen, som sikrer at AWS kun behandler personopplysninger fra våre besøkende på nettstedet i samsvar med våre instruksjoner og i samsvar med GDPR.

For informasjon om AWS personvernpraksis, se:

https://aws.amazon.com/

7.5 Consent Management Platform (CMP) von OneTrust

Denne nettsiden bruker OneTrust CMP. Mottakeren av dine data i samsvar med artikkel 13 paragraf 1 e) GDPR er OneTrust, LLC, 1350 Spring St NW, Atlanta, GA 30309, USA.

Som en del av ordrebehandlingen overfører vi personopplysninger (samtykkedata). Samtykkedata betyr følgende data:

 Forespørsel om nettadresser

 Enhetsinformasjon

 Nettleserinformasjon

 Anonymisert IP-adresse

 Opt-in og opt-out data

 Dato og tidspunkt for besøket

 URL-er for nettsider

 Sidevei til nettsiden

 Geografisk plassering

Dataene behandles med det formål å oppfylle juridiske forpliktelser (bevisplikt i henhold til Art. 7 Para. 1 GDPR) og tilhørende dokumentasjon av samtykke og dermed på grunnlag av Art. 6 par. 1 lit. c) GDPR. Lokal lagring brukes til å lagre data.

Nettstedets funksjonalitet er ikke garantert uten den beskrevne behandlingen. Det er ingen mulighet for innsigelse fra brukerens side så lenge det foreligger en rettslig plikt til å innhente brukerens samtykke til visse databehandlingsoperasjoner (art. 7 paragraf 1, 6. paragraf 1 S. 1 lit. c DS -GVO).

For mer informasjon om OneTrust kan du besøke:

https://www.onetrust.com/.

8. Informasjonskapsler

8.1 Generell informasjon om informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på nettsiden vår. Dette er små filer som din nettleser lager automatisk og som lagres på ditt IT-system (bærbar PC, nettbrett, smarttelefon osv.) når du besøker siden vår.

Informasjon lagres i informasjonskapselen som oppstår i forbindelse med den spesifikke sluttenhet som brukes. Dette betyr imidlertid ikke at vi umiddelbart blir informert om din identitet.

På den ene siden tjener bruk av informasjonskapsler til å gjøre bruken av vårt tilbud mer behagelig for deg. Vi bruker såkalte session informasjonskapsler for å gjenkjenne at du allerede har besøkt individuelle sider på nettstedet vårt. Disse slettes automatisk etter å ha forlatt siden vår.

I tillegg bruker vi også midlertidige informasjonskapsler for å optimalisere brukervennligheten, som lagres på sluttenheten din i en viss tidsperiode. Hvis du besøker siden vår igjen for å bruke tjenestene våre, vil den automatisk gjenkjenne at du allerede har vært hos oss og hvilke inndata og innstillinger du har gjort slik at du ikke trenger å gå inn igjen.

På den annen side bruker vi informasjonskapsler for statistisk å registrere bruken av nettstedet vårt og for å evaluere det for å optimalisere tilbudet vårt for deg. Disse informasjonskapslene lar oss automatisk gjenkjenne at du allerede har vært hos oss når du besøker nettstedet vårt igjen. Disse informasjonskapslene slettes automatisk etter en definert tidsperiode.

8.2 Rettslig grunnlag for bruk av informasjonskapsler

Dataene som behandles av informasjonskapsler, som kreves for at nettstedet skal fungere ordentlig, er nødvendig for å beskytte våre og tredjeparters legitime interesser i samsvar med artikkel 6 (1) (f) GDPR.

Behandlingen av dine personopplysninger med våre informasjonskapsler om samtykke (OneTrust) skjer for å vise og bevise ditt samtykke til levering av teknisk unødvendige informasjonskapsler og dermed for å overholde gjeldende lovbestemmelser i samsvar med artikkel 6 (1) (c) ) GDPR.

For alle andre informasjonskapsler har du gitt ditt samtykke til dette via vårt opt-in cookie-banner i samsvar med artikkel 6 (1) (a) GDPR.

9. innholdet på nettstedet vårt

9.1 Registrering av kundekonto

Du har muligheten til å registrere deg på nettsiden vår ved å oppgi personopplysninger.

Hvilke personopplysninger som overføres til oss vises i den respektive inndatamasken som brukes for registrering.

I hovedsak involverer dette følgende data:

• Fornavn, Etternavn

• Fakturerings- og leveringsadresse

• E-post-Adresse

• Fakturerings- og betalingsdata

• Fødselsdato, hvis aktuelt

• Telefonnummer om nødvendig

Personopplysningene du oppgir vil kun bli samlet inn og lagret for intern bruk av oss og for våre egne formål. Vi kan sørge for at dataene videresendes til en eller flere behandlere, for eksempel en pakketjenesteleverandør, som også bruker personopplysningene utelukkende til intern bruk som kan tilskrives oss.

Ved å registrere deg på nettstedet vårt, lagres også IP-adressen tildelt av din Internett-leverandør (ISP), dato og klokkeslett for registrering. Denne informasjonen lagres med den begrunnelse at dette er den eneste måten å forhindre misbruk av våre tjenester og, om nødvendig, muliggjøre etterforskning av forbrytelser som er begått. I denne forbindelse er lagring av disse dataene nødvendig for vår sikkerhet. I prinsippet vil disse dataene ikke bli videresendt til tredjeparter med mindre det er en juridisk forpliktelse til å videresende dem eller videresendingen er for påtale.

Din registrering med frivillig utlevering av personopplysninger gjør oss også i stand til å tilby deg innhold eller tjenester som på grunn av sakens natur kun kan tilbys til registrerte brukere. Registrerte personer står fritt til når som helst å endre personopplysningene oppgitt under registreringen eller få dem fullstendig slettet fra vår database.

På forespørsel vil vi til enhver tid gi deg informasjon om hvilke personopplysninger som er lagret om deg. Videre vil vi korrigere eller slette personopplysninger på din forespørsel, forutsatt at det ikke er noen lovbestemte lagringskrav som sier det motsatte. Personvernombudet nevnt i denne databeskyttelseserklæringen og alle andre ansatte er tilgjengelige for vedkommende som kontaktpersoner i denne sammenheng.

Behandlingen av dine data skjer for en komfortabel og enkel bruk av nettstedet vårt. Dette representerer en legitim interesse i henhold til artikkel 6.1 (f) GDPR.

For å kunne bruke e-postadressen din til å opprette kontoen, sender vi deg også en bekreftelses-e-post på grunnlag av artikkel 6 paragraf 1 bokstav c GDPR.

9.2 Databehandling til avtalebehandling

I samsvar med artikkel 6 (1) (b) GDPR, samles og behandles personopplysninger hvis du gir oss dem for å utføre en kontrakt. Hvilke data som samles inn kan ses fra det respektive inndataskjemaet. Vi lagrer og bruker informasjonen du gir til å behandle avtalen. Etter at kontrakten er fullstendig behandlet, vil dataene dine bli blokkert med hensyn til lagringsperioder i henhold til skatte- og handelslovgivning og slettet etter at disse periodene har utløpt, med mindre du uttrykkelig har samtykket til videre bruk av dataene dine eller en lovlig tillatt videre bruk av dataene ble reservert av oss, som vi vil informere deg om nedenfor.

Personopplysningene som samles inn av oss vil bli videresendt til transportselskapet som er bestilt med leveransen som en del av kontrakten, i den grad det er nødvendig for levering av varene. Vi videresender betalingsopplysningene dine til den tildelte kredittinstitusjonen som en del av betalingsprosessen, forutsatt at dette er nødvendig for betalingsprosessen. Hvis det benyttes betalingstjenesteleverandører, vil vi uttrykkelig informere deg om dette nedenfor. Det juridiske grunnlaget for overføring av data er artikkel 6.1 (b) GDPR.

9.3 Paqato

Når varene dine sendes, behandles ordrestamdataene for å spore forsendelsen og identifisere problemtilfeller DS-GVO. Informasjonen fra brukeren lagres og behandles i PAQATO-fraktanalysesystemet til PAQATO GmbH, Johann-Krane-Weg 6, 48149 Münster, Tyskland. De beskrevne behandlingsaktivitetene utføres for å kunne levere varene raskere og uten feil og for å sikre smidig kommunikasjon og er basert på vår legitime interesse i å yte tilsvarende tjenester (Art. 6 Avsnitt 1 bokstav f) DS-GVO). Vi sletter dataene så snart de ikke lenger er nødvendige. Vi vurderer nødvendighet hvert annet år; Videre gjelder lovpålagt arkiveringsplikt.

9.4 Databehandling for identitetsverifisering

Om nødvendig vil vi sjekke identiteten din på det juridiske grunnlaget i artikkel 6.1 bokstav b og bokstav f DSGVO ved hjelp av informasjon fra tjenesteleverandører. Tillatelsen til å gjøre dette kommer fra beskyttelsen av din identitet og unngåelse av svindelforsøk på vår regning. Omstendighetene og resultatene av forespørselen vår vil bli lagret på kunde- eller gjestekontoen din så lenge kontraktsforholdet varer.

9.5 Databehandling for kredittvurdering og scoring

Dersom vi foretar forskuddsbetalinger, for eksempel ved kjøp på konto, forbeholder vi oss retten til å innhente kredittvurderingsinformasjon fra tjenesteselskaper som spesialiserer seg på dette (kredittinstitusjoner) for å beskytte våre legitime interesser. For dette formålet overfører vi dine personopplysninger som kreves for en kredittsjekk til følgende selskaper:

Bisnode Norge AS

Langkaia 1

0150 Oslo

Kredittopplysningene kan inneholde sannsynlighetsverdier (poengverdier), som er beregnet basert på vitenskapelig anerkjente matematisk-statistiske metoder og som inkluderer adressedata. Vi bruker den innhentede informasjonen om den statistiske sannsynligheten for manglende betaling for en balansert beslutning om etablering, gjennomføring eller avslutning av kontraktsforholdet. Dine legitime interesser vil bli tatt i betraktning i henhold til lovbestemmelser.

Det rettslige grunnlaget for disse overføringene er artikkel 6 nr. 1 bokstav b) og artikkel 6 nr. 1 bokstav f) GDPR. Vår legitime interesse er å beskytte selskapet vårt mot betalingsklager.

9.6 Kontakt / kontaktskjema

Når du kontakter oss (for eksempel via kontaktskjema eller e-post), samles personopplysninger inn. Hvilken informasjon som samles inn av kontaktskjema vises i det respektive kontaktskjemaet. Disse dataene lagres og brukes utelukkende for å besvare din forespørsel eller for å etablere kontakt og tilhørende teknisk administrasjon. Det juridiske grunnlaget for å behandle dataene er vår legitime interesse i å svare på forespørselen din i samsvar med artikkel 6.1 bokstav f i GDPR. Hvis kontakten din tar sikte på å inngå en kontrakt, er det ytterligere juridiske grunnlaget for behandling artikkel 6 (1) (b) GDPR. Dine data vil bli slettet etter at forespørselen din er behandlet. Dette er tilfellet dersom det av omstendighetene kan utledes at de aktuelle forhold er endelig avklart og forutsatt at det ikke foreligger juridiske lagringsforpliktelser som taler mot det.

10. Behandling av data for reklameformål

10.1 Egne annonseringsformål og reklameformål for tredjeparter / interessebasert annonsering

Dersom du har inngått en avtale med oss eller mottar annonsemateriell tilsendt, vil vi oppføre deg som eksisterende kunde eller prospekt. I disse tilfellene behandler vi dataene dine for å kunne sende deg informasjon om nye produkter og tjenester på denne måten. Denne behandlingen skjer på grunnlag av artikkel 6, nr. 1 lit.

For å sikre at du kun mottar annonseinformasjon som antas å være av interesse for deg, kategoriserer og legger vi tilleggsinformasjon til kundeprofilen din på grunnlag av artikkel 6 (1) (f) GDPR. Både statistisk informasjon og informasjon om deg (f.eks. grunnleggende data for kundeprofilen din) brukes til dette formålet. Målet er å sende deg reklame basert utelukkende på dine faktiske eller oppfattede behov og ikke å plage deg med unødvendig reklame.

Vi sletter dine personopplysninger så snart de ikke lenger er nødvendige for å oppfylle formålet, men senest etter at gjeldende lovbestemte oppbevaringsperioder er utløpt.

Hvis du protesterer, vil den aktuelle kontaktadressen bli blokkert fra videre behandling av annonsedata. Vi vil gjøre oppmerksom på at i unntakstilfeller kan reklamemateriell fortsatt sendes midlertidig selv etter at du har mottatt din innsigelse. Dette er teknisk på grunn av nødvendig leveringstid for annonser og betyr ikke at vi ikke vil implementere innsigelsen din.

10.2 Sende nyhetsbrev til eksisterende kunder

Hvis du har gitt oss din e-postadresse ved kjøp av varer eller tjenester, forbeholder vi oss retten til med jevne mellomrom å sende deg tilbud på varer eller tjenester fra vårt sortiment på e-post tilsvarende de du allerede har kjøpt. I henhold til § 7 (3) UWG trenger vi ikke å innhente ditt særskilte samtykke for dette. I denne forbindelse skjer databehandling utelukkende på grunnlag av vår legitime interesse i personlig direkte markedsføring i samsvar med artikkel 6 (1) (f) GDPR. Hvis du opprinnelig protesterte mot bruken av e-postadressen din til dette formålet, vil vi ikke sende deg en e-post. Du kan selvfølgelig også motsette deg bruken av e-postadressen din til reklameformål når som helst senere.

Etter mottak av innsigelsen din, vil bruken av e-postadressen din til reklameformål bli stoppet umiddelbart. For din innvending mot bruk av din e-postadresse påløper du kun overføringskostnader i henhold til grunntakstene.

10.3 Informasjonsmail om den digitale katalogen

Hvis du har gitt oss kontaktinformasjonen din på https://www.denios.no/services/katalger-brosjyrer/, vil vi sende deg en e-post med informasjon regelmessig (vanligvis minst en gang i året) med informasjon om en oppdatering av hovedkatalogen vår og gi deg tilgang til vår aktive digitale katalog.

Denne informasjonen er basert på vår legitime interesse i å sende deg informasjon om vår nåværende produktportefølje og våre gjeldende priser. Det rettslige grunnlaget for databehandling er art 6 paragraf 1 lit f GDPR.

Personopplysningene som samles inn som en del av registreringen for informasjon vil bli brukt til å sende informasjon for å gi tilgang til vår digitale katalog. Videre kan abonnenter informeres via e-post dersom dette er nødvendig for driften av de tilsvarende tjenestene. Dette kan for eksempel være tilfelle dersom de tekniske forholdene endres.

Personopplysningene som samles inn som en del av registreringen vil ikke bli videresendt til tredjeparter. Du kan når som helst protestere mot å motta vår informasjonspost med virkning for fremtiden. Send innsigelsen din til datenschutz-denios@audatis.de.

10.4 PR-nyhetsbrev

På nettsiden vår gis du muligheten til å abonnere på vårt selskaps nyhetsbrev. Hvilke personopplysninger som overføres til oss ved bestilling av nyhetsbrevet kommer fra inndatamasken som brukes til dette formålet.

Vi informerer våre kunder og forretningspartnere om våre tilbud med jevne mellomrom gjennom et nyhetsbrev. Du kan kun motta vårt selskaps nyhetsbrev hvis

1. Du har en gyldig e-postadresse og

2. Du har registrert deg for å motta nyhetsbrevet.

Av juridiske årsaker vil en bekreftelse på e-post bli sendt til e-postadressen du oppga for første gang for å sende nyhetsbrevet ved bruk av dobbel påmeldingsprosedyre. Denne bekreftelsesmailen brukes til å sjekke om du som eier av e-postadressen har godkjent mottak av nyhetsbrevet.

Ved registrering av nyhetsbrevet lagrer vi også IP-adressen til IT-systemet du brukte ved registreringen, som er tildelt av din Internett-leverandør (ISP), samt dato og klokkeslett for registrering. Innsamlingen av disse dataene er nødvendig for å spore (mulig) misbruk av e-postadressen din på et senere tidspunkt og tjener derfor vår juridiske beskyttelse.

Personopplysningene som samles inn i forbindelse med registreringen av nyhetsbrevet, vil kun bli brukt til å sende vårt nyhetsbrev. Videre vil abonnenter på nyhetsbrevet kunne informeres via e-post dersom dette er nødvendig for driften av nyhetsbrevtjenesten eller for registrering i denne forbindelse, noe som kan være tilfelle ved endringer i nyhetsbrevutvalget eller endringer i det tekniske. forhold. Personopplysningene som samles inn som en del av nyhetsbrevtjenesten vil ikke bli videresendt til tredjeparter. Du kan når som helst si opp abonnementet på vårt nyhetsbrev. Samtykket til lagring av personopplysninger som du har gitt oss for å sende nyhetsbrevet kan tilbakekalles når som helst. Det er en tilsvarende lenke i hvert nyhetsbrev med det formål å trekke tilbake samtykket. Det er også mulig å melde seg av nyhetsbrevet når som helst direkte på vår nettside eller å informere oss om dette på annen måte. Du vil ikke pådra deg noen kostnader som følge av kanselleringen din, bortsett fra overføringskostnadene i henhold til grunnprisene.

Hvis du registrerer deg for å motta nyhetsbrevet, er det juridiske grunnlaget for databehandling med det formål å sende nyhetsbrevet artikkel 6 (1) (a) GDPR.

Mer informasjon om DENIOS-nyhetsbrevet og eksempler på tidligere nyhetsbrevinnhold finner du på : https://www.denios.no/nyhetsbrev/.

10.5 Episerver

Vi bruker Episerver til å sende nyhetsbrev. Leverandøren er Episerver GmbH, Wallstrasse 16, 10179 Berlin. Episerver er en tjeneste som kan brukes til å organisere og analysere utsendelse av nyhetsbrev. Dataene som legges inn for å abonnere på nyhetsbrevet (f.eks. e-postadresse) lagres på Episerver-serverne.

Våre nyhetsbrev sendt med Episerver gjør oss i stand til å analysere oppførselen til nyhetsbrevmottakerne. Det analyseres hvor mange mottakere som har åpnet nyhetsbrevmeldingen og hvor ofte hvilken lenke i nyhetsbrevet ble klikket på. Ved hjelp av såkalt konverteringssporing kan det også analyseres om en forhåndsdefinert handling (f.eks. kjøp av et produkt på vår nettside) fant sted etter å ha klikket på lenken i nyhetsbrevet.

Hvis nyhetsbrevet vårt sendes til våre eksisterende kunder (seksjon 10.2), utføres analysen på grunnlag av vår legitime interesse i å fastslå om nyhetsbrevet vårt er vellykket og å optimalisere innholdet (Art. 6 Para. 1 lit. f DS-GVO ). Hvis du registrerer deg for å motta vårt nyhetsbrev (avsnitt 10.3), vil analysen være basert på samtykket du ga ved registrering (Art. 6 Para. 1 lit. a GDPR).

Dersom du ikke ønsker å bli analysert av Episerver, må du melde deg av nyhetsbrevet. For dette formålet gir vi en tilsvarende lenke i hvert nyhetsbrev. Du kan også melde deg av nyhetsbrevet direkte på nettsiden.

Dataene du har lagret hos oss med det formål å abonnere på nyhetsbrevet vil bli lagret av oss inntil du melder deg av nyhetsbrevet og vil etter at du har meldt deg av nyhetsbrevet bli blokkert både på våre servere og på Episervers servere fra kl. videre utsendelse av nyhetsbrev. Hvis du også ønsker å få slettet dataene dine i forbindelse med nyhetsbrevet, vennligst gi oss beskjed. Data lagret av oss for andre formål (f.eks. e-postadresser for medlemsområdet) forblir upåvirket.

For mer informasjon, se Episervers personvernerklæring: https://www.optimizely.com/trust-center/privacy/.

10.6 Trusted Shops

Hvis du har gitt oss ditt uttrykkelige samtykke til dette under eller etter bestillingen i henhold til artikkel 6(1)(a) i GDPR ved å aktivere en tilsvarende avkrysningsboks eller klikke på en knapp som er beregnet for dette formålet (gi din vurdering), overfører vi e-postadressen din til Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Köln (www.trustedshops.de) for å minne deg på muligheten for å gi en vurdering av bestillingen din via e-post. Du kan når som helst trekke tilbake dette samtykket ved å sende en melding til kontaktalternativet beskrevet nedenfor eller direkte til Trusted Shops.

10.7 Samarbeid med våre datterselskaper for reklameformål

For å beskytte de legitime interessene til DENIOS-gruppen i samsvar med artikkel 6 paragraf 1 bokstav f) GDPR for å optimalisere annonse- og salgsmarkedet til vårt selskaps hovedkontor og våre datterselskaper, kan det være nødvendig for oss å behandle visse personlige data innenfor DENIOS-gruppen. Dette gjelder spesielt eventuelle kontaktdetaljer, informasjon om dine interesser og din kundeprofil samt din bruk av våre produkter og tjenester.

10.8. Innhenting av publikasjoner fra eksperter

Personopplysningene oppgitt som en del av den gratis bestilling av DENIOS publikasjoner fra eksperter vil bli brukt av DENIOS Group for å sende DENIOS nyhetsbrev og for at DENIOS kan kontakte deg via post og/eller telefon for informasjon om DENIOS Groups produkter og tjenester.

Bruken av personopplysninger for de beskrevne formålene er den kontraktuelle og nødvendige vurderingen av DENIOS for gratis levering av nedlastingen (betaling for ekspertpublikasjonen med personopplysninger).

En gratis levering av de respektive dokumentene er kun mulig på grunn av muligheten for å bruke personopplysningene til reklameformål. Av denne grunn kreves det ikke ytterligere samtykke for å motta nyhetsbrevet og/eller til de andre reklametiltakene som er nevnt. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er artikkel 6 paragraf 1 setning 1 bokstav b) GDPR.

Du kan motsette deg å motta reklameinformasjon via e-post, post eller telefon når som helst ved å informere DENIOS (e-post: info@denios.no, telefon: 22 23 85 00). Videre reklamebruk av dataene vil ikke finne sted etter innsigelsen. Ved å benytte din innsigelsesrett vil du ikke pådra deg andre kostnader enn overføringskostnadene i henhold til grunntakstene.

Mer informasjon om DENIOS-nyhetsbrevet og eksempler på tidligere nyhetsbrevinnhold finner du på https://www.denios.no/nyhetsbrev/.

10.9 Jivochat

Vi bruker tjenesten Jivochat som leveres av JivoSite Inc, 1261 Lincoln Ave Ste 208, San Jose, California, 95125, USA.

Jivochat er en tjeneste som lar deg legge inn forespørsler i chatten og få hjelp av en chatbot. Hvis forespørselen din ikke kan behandles av chatboten, blir den videresendt til våre ansatte. Jivochat bruker informasjonskapsler som lagres på sluttapparatet ditt. Hvis du bruker chatten, kan følgende personopplysninger bli behandlet av Jivochat:

 • Dato og klokkeslett for samtalen,

 • Nettlesertype og -versjon,

 • IP-adresse,

 • operativsystem som brukes,

 • mengde data som sendes,

Avhengig av forløpet av chatten kan ytterligere personopplysninger som du har oppgitt i chatten, bli behandlet. Det er frivillig å oppgi opplysninger, og behandlingen er basert på ditt samtykke. Opplysningene dine behandles også av Jivochat for å analysere bruken av nettstedet vårt og for å kunne tilby et chattevindu på nettstedet vårt som du kan bruke til å kontakte oss.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av opplysningene er ditt samtykke i henhold til artikkel 6 nr. 1 bokstav a) i GDPR. Overføringen av personopplysningene dine til USA skjer på grunnlag av standard kontraktsklausuler.

Personopplysningene lagres så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Opplysningene slettes så snart de ikke lenger er nødvendige for å oppfylle formålet.

Du finner mer informasjon om Jivochat personvernbestemmelser på: https://www.jivochat.de/files/privacy_policy.pdf.

12. Våre aktiviteter i sosiale medier

For at vi også skal kunne kommunisere med deg i sosiale medier og informere deg om våre tjenester, er vi representert der med våre egne sider. Hvis du besøker en av våre sosiale mediesider, er vi i fellesskap ansvarlige med leverandøren av den respektive sosiale medieplattformen i henhold til art.

Vi er ikke den opprinnelige leverandøren av disse sidene, men bruker dem kun innenfor rammen av mulighetene som tilbys oss av den respektive leverandøren.

Derfor vil vi, som et sikkerhetstiltak, påpeke at dataene dine også kan bli behandlet utenfor EU eller Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. Bruk kan derfor innebære databeskyttelsesrisikoer for deg, da beskyttelsen av dine rettigheter, for eksempel til informasjon, sletting, innsigelse osv. kan være vanskeligere og behandlingen i de sosiale nettverkene ofte utføres direkte for reklameformål eller for analyse av leverandørens brukeratferd uten at dette påvirkes av oss. Hvis bruksprofiler opprettes av leverandøren, brukes ofte informasjonskapsler eller bruksatferden tildeles direkte til din egen medlemsprofil i de sosiale nettverkene (hvis du er logget inn her).

Behandlingen av personopplysninger som er beskrevet utføres i samsvar med artikkel 6 paragraf 1 bokstav f GDPR på grunnlag av vår legitime interesse og den legitime interessen til den respektive leverandøren av å kommunisere med deg på en rettidig måte eller å informere deg om våre tjenester. Hvis du må gi ditt samtykke til databehandling som bruker av den respektive leverandøren, viser det juridiske grunnlaget til artikkel 6.1(a) GDPR sammen med artikkel 7 GDPR.

Siden vi ikke har tilgang til databeholdningen til leverandørene, vil vi påpeke at det er best å hevde dine rettigheter (f.eks. til informasjon, retting, sletting osv.) direkte med den respektive leverandøren. Nedenfor har vi listet opp ytterligere informasjon om behandlingen av dine data i de sosiale nettverkene og muligheten for å utøve din rett til innsigelse eller tilbakekall (såkalt opt-out) fra den respektive leverandøren av sosiale nettverk som brukes av oss.

12.1 Facebook

(Med)ansvarlig for databehandling i Europa:

Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland

Personvernregler (personvernregler): https://www.facebook.com/about/privacy

Bortmelding og annonseinnstillinger:

https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0

12.2 Instagram

(Med)ansvarlig for databehandling i Tyskland:

Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland

Personvernregler (personvernregler): http://instagram.com/legal/privacy/

Bortmelding og annonseinnstillinger:

https://www.instagram.com/accounts/privacy_and_security/

12.3 LinkedIn

(Med)ansvarlig for databehandling i Europa:

LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irland

Data beskyttelse: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Bortmelding og annonseinnstillinger:

https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

12.4 Twitter

(Med)ansvarlig for databehandling i Europa:

Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irland

Data beskyttelse: https://twitter.com/de/privacy

Informasjon om dataene dine:

https://twitter.com/settings/your_twitter_data

Bortmelding og annonseinnstillinger:

https://twitter.com/personalization

12.5 YouTube

(Med)ansvarlig for databehandling i Europa:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland

Data beskyttelse:https://policies.google.com/privacy

Bortmelding og annonseinnstillinger:

https://adssettings.google.com/authenticated

13. Nettanalyse

13.1 econda

13.1.1 econda (Cookie)

Vi har integrerte komponenter fra selskapet econda på denne nettsiden. Econda er en nettanalysetjeneste. Nettanalyse er innsamling og evaluering av data om atferden til besøkende på nettsider. En nettanalysetjeneste samler inn informasjon om blant annet nettsiden som en berørt person kom til en nettside fra (såkalte henvisninger), hvilke undersider til nettsiden som ble besøkt eller hvor ofte og hvor lenge en underside ble sett. En nettanalyse brukes først og fremst for å optimalisere et nettsted og for nytte-kostnadsanalyse av internettannonsering.

Driftsselskapet for econda er econda GmbH, Zimmerstr. 6, 76137 Karlsruhe, Tyskland.

Econda legger en informasjonskapsel på IT-systemet ditt. Hver gang en av de individuelle sidene på denne nettsiden, som drives av oss og hvor en econda-komponent er integrert, besøkes, blir nettleseren på ditt IT-system automatisk bedt av den respektive econda-komponenten om å sende data til econda for markedsføring og optimalisering formål å overføre. Som en del av denne tekniske prosessen mottar econda informasjon om data som deretter brukes til å lage pseudonyme bruksprofiler. Bruksprofilene oppnådd på denne måten brukes til å analysere din atferd og evalueres med det formål å forbedre og optimalisere nettstedet vårt. Dataene som samles inn gjennom econda-komponenten vil ikke bli brukt til å identifisere deg uten først å ha innhentet ditt separate og uttrykkelige samtykke. Disse dataene er ikke slått sammen med personopplysninger eller med andre data som inneholder samme pseudonym.

Du kan til enhver tid forhindre innstilling av informasjonskapsler på nettstedet vårt ved hjelp av en tilsvarende innstilling i nettleseren som brukes og dermed permanent motsette deg innstillingen av informasjonskapsler. En slik innstilling av nettleseren som brukes vil også hindre econda fra å sette en informasjonskapsel på ditt IT-system. I tillegg kan informasjonskapsler som allerede er satt av econda slettes når som helst via en nettleser eller andre programmer.

Du har også muligheten til å protestere mot og forhindre innsamling av data generert av econda-informasjonskapsler angående bruken av denne nettsiden og behandlingen av disse dataene av econda. For å gjøre dette må du trykke på send-knappen under lenken https://www.econda.de/econda/unternehmen/datenschutz/widersprechenscookie/, som setter oppt-out-informasjonskapsler. Oppt-out-informasjonskapselen som er satt med innsigelsen, lagres i ditt IT-system. Hvis informasjonskapslene på IT-systemet ditt slettes etter en innsigelse, må du gå inn på lenken på nytt og sette inn en ny opt-out-informasjonskapsler.

Men med innstillingen av opt-out-informasjonskapsler, er det en mulighet for at nettstedet vårt ikke lenger vil være fullt brukbart for deg.

Du kan også forhindre lagring av informasjonskapsler ved å stille inn nettleseren din tilsvarende. Du kan også forhindre lagring og overføring av personlige data ved å deaktivere Java Script i nettleseren din eller installere en Java Script-blokkering (f.eks. https://noscript.net eller https://www.ghostery.com). Vi vil påpeke at disse tiltakene kan bety at ikke alle funksjonene på nettsiden vår er tilgjengelig.

Behandlingen av eConda finner kun sted hvis du har gitt ditt uttrykkelige samtykke i henhold til artikkel 6 (1) (a) GDPR via vårt cookie-banner.

Gjeldende databeskyttelsesforskrifter for econda finner du på: https://www.econda.de/en/company/data-protection-information/

13.1.2 Econda Crossell

Vi har integrerte komponenter fra selskapet econda på denne nettsiden. Driftsselskapet for econda er econda GmbH, Zimmerstr. 6, 76137 Karlsruhe, Tyskland.

Econda Cross Sell er et SaaS-verktøy som integrerer produktanbefalinger og annet dynamisk innhold på nettsider eller nettbutikker. Dette inkluderer også anbefalinger for alternative produkter på produktdetaljsider eller lister over toppselgere på kategorioversiktssider.

Følgende data brukes til å beregne det dynamiske innholdet:

• Informasjon fra konteksten til gjeldende side.

Ingen personlige data brukes og det er ingen tilgang til sluttenhetens minne.

• Statistikk over sammenhenger mellom produkter og deres egenskaper.

Disse beregnes blant annet basert på historiske transaksjonsdata. Anonym måling av econda Analytics brukes til å registrere bevegelsesdata og pseudonymiserte brukerprofiler opprettes. For dette settes det informasjonskapsler, som behandler data som gjør at nettleseren din kan gjenkjennes. Inkludert din IP-adresse. Denne anonymiseres umiddelbart etter mottak, slik at bruksprofilen ikke kan tildeles IP-adressen.

Det juridiske grunnlaget for denne databehandlingen (datainnsamling med Econda Analytics) er ditt samtykke i samsvar med artikkel 6 paragraf 1 a) GDPR.

Dersom det er bedt om samtykke, vil dataene bli behandlet i samsvar med artikkel 6 (1) (a) GDPR. Ellers er bruken basert på vår legitime økonomiske interesse i å kunne tilby våre tjenester på en målrettet måte og dermed generere salg i henhold til artikkel 6 (1) (f) GDPR.

Dine data behandles av vår entreprenør econda GmbH på grunnlag av en ordrebehandlingsavtale. Entreprenøren bruker ikke opplysningene til egne formål og gir dem ikke videre til tredjeparter. Opplysningene vil bli lagret inntil formålet med databehandlingen ikke lenger gjelder.

Du kan se eCondas databeskyttelsesforskrifter på: https://www.econda.de/en/company/data-protection-information/

13.2 Bruk av Google-produkter

13.2.1 Google Tag Manager

Denne nettsiden bruker Google Tag Manager, et domene uten informasjonskapsler som ikke samler inn personopplysninger.

Med dette verktøyet kan "tagger" (dvs. nøkkelord som er integrert i HTML-elementer) implementeres og administreres via et grensesnitt. Ved å bruke Google Tag Manager kan vi automatisk spore hvilken knapp, lenke eller hvilket personlig bilde du aktivt har klikket på, og kan deretter registrere hvilket innhold på nettstedet vårt som er av spesiell interesse for deg.

Verktøyet utløser også andre tagger, som igjen kan samle inn data. Google Tag Manager har ikke tilgang til disse dataene. Hvis du har foretatt en deaktivering på domene- eller informasjonskapselnivå, vil dette forbli for alle sporingstagger implementert med Google Tag Manager.

Disse behandlingene finner kun sted hvis du har gitt ditt uttrykkelige samtykke i samsvar med artikkel 6 (1) (a) GDPR.

13.2.2 Google Analytics

På våre nettsider bruker vi Google Analytics, en nettanalysetjeneste levert av Google Ireland Limited (https://www.google.de/intl/de/about/) (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; heretter kalt "Google " "). I denne sammenhengen opprettes pseudonymiserte brukerprofiler og det brukes informasjonskapsler (se "informasjonskapsler"). Informasjonen som genereres av informasjonskapselen om din bruk av denne nettsiden som f.eks.

1. Nettlesertype/versjon,

2. Operativsystem som brukes,

3. Henvisningsadresse (den tidligere besøkte siden),

4. Vertsnavnet til datamaskinen som får tilgang (IP-adresse),

5. Tidspunkt for serverforespørsel,

overføres til en Google-server i USA og lagres der. Informasjonen brukes til å evaluere bruken av nettsiden, for å sammenstille rapporter om nettstedaktivitet og for å yte andre tjenester knyttet til nettsideaktivitet og internettbruk for markedsundersøkelser og behovsbasert utforming av disse nettsidene. Denne informasjonen kan også overføres til tredjeparter dersom dette er påkrevd ved lov eller dersom tredjeparter behandler denne informasjonen på våre vegne. Under ingen omstendigheter vil IP-adressen din bli slått sammen med andre Google-data. IP-adressene er anonymisert slik at en tildeling ikke er mulig (IP-maskering).

Du kan forhindre installasjon av informasjonskapsler ved å stille inn nettleserprogramvaren tilsvarende; Vi vil imidlertid gjøre deg oppmerksom på at i dette tilfellet kan ikke alle funksjonene på denne nettsiden brukes fullt ut.

Disse behandlingene finner kun sted hvis du har gitt ditt uttrykkelige samtykke via vårt cookie-banner i samsvar med artikkel 6 (1) (a) GDPR.

Du kan også forhindre innsamling av data generert av informasjonskapselen og relatert til din bruk av nettstedet (inkludert IP-adressen din) og behandlingen av disse dataene av Google ved å laste ned og installere en nettleserutvidelse (https: //tools).google .com/dlpage/gaoptout?hl=no). Som et alternativ til nettleserutvidelsen, spesielt for nettlesere på mobile enheter, kan du også forhindre at Google Analytics samler inn data ved å klikke på følgende lenke: Deaktiver Google Analytics.

En opt-out-informasjonskapsel vil bli satt for å forhindre fremtidig innsamling av dataene dine når du besøker denne nettsiden. Oppt-out-informasjonskapselen er kun gyldig i denne nettleseren og kun for nettstedet vårt og lagres på enheten din. Hvis du sletter informasjonskapsler i denne nettleseren, må du angi opt-out-informasjonskapselen på nytt.

Mer informasjon om databeskyttelse i forbindelse med Google Analytics finner du i hjelpen for Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=no).

13.2.3 Google Ads

Nettstedet vårt bruker funksjonene til Google Ads, som vi annonserer dette nettstedet med i Googles søkeresultater og på tredjeparts nettsteder. Leverandøren er Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google"). For dette formålet setter Google en cookie i nettleseren til sluttenheten din, som automatisk aktiverer interessebasert annonsering ved hjelp av en pseudonym cookie-ID og basert på sidene du besøker.

Disse behandlingene finner kun sted hvis du har gitt ditt uttrykkelige samtykke i samsvar med artikkel 6 (1) (a) GDPR.

All videre databehandling vil bare skje hvis du har gitt ditt samtykke til at Google kobler nettleserloggen din til Google-kontoen din og bruker informasjon fra Google-kontoen din for å tilpasse annonser som du viser på nettet. I dette tilfellet, hvis du er logget på Google når du besøker nettstedet vårt, vil Google bruke dataene dine sammen med Google Analytics-data for å lage og definere målgruppelister for remarketing på tvers av enheter. For å gjøre dette vil Google midlertidig knytte dine personlige data til Google Analytics-data for å danne målgrupper.

Du kan permanent deaktivere innstillingen av informasjonskapsler for annonseringspreferanser ved å laste ned og installere en nettleser plug-in som er tilgjengelig under følgende lenke: https://www.google.com/settings/ads/onweb/

Alternativt kan du finne ut mer om innstilling av informasjonskapsler og gjøre innstillinger for dette fra Digital Advertising Alliance på internettadressen www.aboutads.info. Til slutt kan du stille inn nettleseren din slik at du er informert om innstillingen av informasjonskapsler og individuelt bestemme om du vil godta dem eller utelukke aksept av informasjonskapsler i visse tilfeller eller generelt. Hvis informasjonskapsler ikke aksepteres, kan funksjonaliteten til nettstedet vårt være begrenset.

Ytterligere informasjon og databeskyttelsesbestemmelsene vedrørende annonsering og Google finner du her: https://www.google.com/policies/technologies/ads/

13.2.4. Double-Click

Denne nettsiden inneholder komponenter fra DoubleClick by Google. DoubleClick er et varemerke for Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland), der spesielle nettbaserte markedsføringsløsninger markedsføres til reklamebyråer og utgivere.

DoubleClick by Google overfører data til DoubleClick-serveren med hver visning så vel som med klikk eller andre aktiviteter. Hver av disse dataoverføringene utløser en cookie-forespørsel til nettleseren din. Hvis nettleseren godtar denne forespørselen, plasserer DoubleClick en cookie på IT-systemet ditt. Formålet med informasjonskapselen er å optimalisere og vise reklame. Informasjonskapselen brukes blant annet til å plassere og vise brukerrelevant annonsering og til å lage rapporter om annonsekampanjer eller forbedre dem. Informasjonskapselen brukes også for å unngå at den samme annonsen vises flere ganger.

DoubleClick bruker en cookie-ID som kreves for å behandle den tekniske prosessen. Cookie-IDen kreves for eksempel for å vise en annonse i en nettleser. DoubleClick kan også bruke informasjonskapsel-ID-er for å registrere hvilke annonser som allerede er sett i en nettleser for å unngå dobbeltsirkulasjon. I tillegg gjør informasjonskapsel-ID-en det mulig for DoubleClick å registrere konverteringer.

En DoubleClick-informasjonskapsel inneholder ingen personlig identifiserbar informasjon. En DoubleClick-informasjonskapsel kan imidlertid inneholde flere kampanjeidentifikatorer. En kampanjeidentifikator brukes til å identifisere kampanjene du allerede har vært i kontakt med.

Hver gang en av de individuelle sidene på denne nettsiden, som drives av oss og hvor en DoubleClick-komponent er integrert, åpnes, blir nettleseren på ditt IT-system bedt av den respektive DoubleClick-komponenten om å samle inn data for nettbasert annonsering og fakturering formål for provisjoner til Google. Som en del av denne tekniske prosessen tilegner Google seg kunnskap om data som Google også bruker til å lage provisjonsoppgaver. Google kan blant annet forstå at du har klikket på enkelte lenker på nettsiden vår.

Du kan til enhver tid forhindre innstilling av informasjonskapsler av DoubleClick og nettstedet vårt ved hjelp av en tilsvarende innstilling i nettleseren din. I tillegg kan informasjonskapsler som allerede er satt slettes når som helst via nettleseren eller andre programmer.

DoubleClick brukes på grunnlag av ditt samtykke til de spesifiserte behandlingsoperasjonene (Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. a) GDPR).

Ytterligere informasjon og gjeldende databeskyttelsesforskrifter for DoubleClick by Google finner du på https://policies.google.com/?hl=no bli hentet.

13.3 WiredMinds

Nettstedet vårt bruker sporing av pikselteknologi fra Wired Minds GmbH (www.wiredminds.com) for å analysere atferden til besøkende.

En besøkendes IP-adresse behandles her. Behandlingen skjer utelukkende med henblikk på bedriftsrelevant informasjon som f.eks. B. å samle inn firmanavnet.

IP-adresser til fysiske personer er ekskludert fra videre bruk (hviteliste). IP-adressen lagres aldri i LeadLab.

Ved behandling av dataene er det i vår spesielle interesse å beskytte fysiske personers databeskyttelsesrettigheter. Vår interesse er basert på artikkel 6 paragraf 1 bokstav f GDPR. Dataene vi samler inn tillater aldri noen konklusjoner om en identifiserbar person. Ved behandling av dataene er det i vår spesielle interesse å beskytte fysiske personers databeskyttelsesrettigheter. Vår interesse er basert på artikkel 6 paragraf 1 bokstav f GDPR. Dataene vi samler inn tillater aldri noen konklusjoner om en identifiserbar person.

WiredMinds GmbH bruker denne informasjonen til å lage anonyme brukerprofiler basert på besøksadferd på nettstedet vårt. Dataene innhentet på denne måten brukes ikke til å personlig identifisere den besøkende på nettstedet vårt.

Ekskluder fra sporing.

13.4 Algolia

Vi bruker tjenesten "Algolia" på nettstedet vårt, levert av Algolia Inc. 3790 El Camino Real, Unit No. 518, Palo Alto, CA 94306, USA.

Algolia gjør det mulig for oss å forbedre søkeresultatene slik at vi bare viser deg de tilbudene som samsvarer med søket ditt. Når du utfører et søk på nettstedet vårt, registrerer vi din:

 • IP-adresse,

 • Oppføringer i søkefeltet

 • Interaksjoner med butikken vår

som overføres til Algolia Inc. via et API. Et API er et grensesnitt mellom nettstedet vårt og Algolia. Ingen andre personopplysninger behandles, spesielt opprettes det ingen permanent profil av søkeoppføringene dine.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen er artikkel 6 nr. 1 bokstav f) i GDPR. Å sikre en optimalisert søkefunksjon på nettstedet vårt er en berettiget interesse i henhold til denne bestemmelsen. Overføringen av personopplysningene dine til USA skjer på grunnlag av standard kontraktsklausuler. Du finner mer informasjon på: https://www.algolia.com/pdf/DPA-latest.pdf.

Personopplysningene lagres så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Opplysningene slettes så snart de ikke lenger er nødvendige for å oppfylle formålet.

Du finner mer informasjon om personvernbestemmelsene til Algolia Inc. på: https://www.algolia.com/policies/privacy/.

13.5 Hotjar

Denne nettsiden bruker Hotjar. Leverandøren er Hotjar Ltd., Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europe (nettsted: www.hotjar.com).

Hotjar er et verktøy for å analysere brukeratferden din på denne nettsiden. Med Hotjar kan vi f.eks. Registrer musen og rull bevegelser og klikk. Hotjar kan også bestemme hvor lenge du oppholdt deg på et bestemt sted med musepekeren. Hotjar bruker denne informasjonen til å lage såkalte varmekart, som kan brukes til å bestemme hvilke områder på nettsiden som blir sett av besøkende på nettstedet.

Vi kan også bestemme hvor lenge du ble på en side og når du forlot den. Vi kan også fastslå på hvilket tidspunkt du stoppet innleggene dine i et kontaktskjema (såkalte konverteringstrakter). I tillegg kan direkte tilbakemeldinger fra besøkende på nettstedet fås med Hotjar. Denne funksjonen tjener til å forbedre nettstedoperatørens netttilbud.

Hotjar bruker informasjonskapsler. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på datamaskinen din og lagres av nettleseren din. De tjener til å gjøre tilbudet vårt mer brukervennlig, effektivt og sikkert. Spesielt kan disse informasjonskapslene brukes til å avgjøre om denne nettsiden ble besøkt med en bestemt sluttenhet eller om Hotjar-funksjonene er deaktivert for den aktuelle nettleseren. Hotjar-informasjonskapsler forblir på enheten din til du sletter dem.

Du kan stille inn nettleseren din slik at du er informert om innstillingen av informasjonskapsler og kun tillate informasjonskapsler i enkelttilfeller, utelukke aksept av informasjonskapsler for enkelte tilfeller eller generelt og aktivere automatisk sletting av informasjonskapsler når nettleseren lukkes. Hvis informasjonskapsler er deaktivert, kan funksjonaliteten til denne nettsiden være begrenset.

Hotjar brukes og Hotjar informasjonskapsler lagres på grunnlag av artikkel 6 (1) (a) GDPR.

13.6 Bing Ads

Vi bruker teknologi fra Bing Ads (bingads.microsoft.com) på nettstedet, som leveres og drives av Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA ("Microsoft"). Microsoft plasserer en informasjonskapsel på sluttenheten din hvis du har nådd nettstedet vårt via en Microsoft Bing-annonse. Dette lar Microsoft og oss gjenkjenne at noen klikket på en annonse, ble omdirigert til nettstedet vårt og nådde en forhåndsbestemt destinasjonsside ("konverteringsside"). Vi lærer bare det totale antallet brukere som klikket på en Bing-annonse og deretter ble omdirigert til konverteringssiden. Microsoft samler inn, behandler og bruker informasjon via informasjonskapselen, som brukerprofiler opprettes fra ved bruk av pseudonymer. Disse bruksprofilene brukes til å analysere besøksatferd og for å vise annonser. Ingen personopplysninger om brukerens identitet behandles.

Hvis du ikke ønsker at informasjon om din oppførsel skal brukes av Microsoft som forklart ovenfor, kan du nekte innstillingen av en informasjonskapsel som kreves for dette – for eksempel via en nettleserinnstilling som generelt sett deaktiverer automatisk innstilling av informasjonskapsler. Du kan også forhindre innsamling av data generert av informasjonskapselen og relatert til din bruk av nettstedet og behandlingen av disse dataene av Microsoft ved å klikke på følgende kobling: https://choice.microsoft.com/de-DE/opt-out forklar innvendingen din. Ytterligere informasjon om databeskyttelse og informasjonskapslene som brukes av Microsoft og Bing Ads finner du på Microsofts nettsted: https://privacy.microsoft.com/en-us

Bruken av Bing-annonser og lagringen av Bing-informasjonskapselen er basert på artikkel 6 (1) (a) GDPR.

13.7 LinkedIn Analytics og LinkedIn Ads

LinkedIn Insight-taggen for LinkedIn Ireland Unlimited Company er integrert på denne nettsiden. Dette verktøyet lager en informasjonskapsel i nettleseren din, som gjør at IP-adressen, enhetens og nettleserens egenskaper og sidehendelser kan registreres spesielt.

Bruken av LinkedIn Insight Tag gjør det mulig å vise personlig tilpassede annonser på LinkedIn til besøkende på denne nettsiden. Det er også mulig å lage anonyme rapporter om hvordan annonsene fungerer og informasjon om interaksjon på nettsiden

LinkedIn deler ingen personopplysninger med oss.

I LinkedIns personvernerklæring på https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy finner du mer informasjon om datainnsamling og databruk samt alternativer og rettigheter for å beskytte personvernet ditt. Hvis du er logget inn på LinkedIn, kan du når som helst deaktivere datainnsamlingen ved å bruke følgende lenke: https://www.linkedin.com/psettings/enhanced-advertising.

Disse behandlingene finner kun sted hvis du har gitt ditt uttrykkelige samtykke i samsvar med artikkel 6 (1) (a) GDPR.

13.8 Visual Website Optimizer

På denne nettsiden bruker vi tjenesten Visual Website Optimizer. Driftsselskapet er Wingify Software Private Limited, 404, Gopal Heights, Netaji Subhash Place, Pitam Pura, Delhi 110034, India.

I rammen av såkalt «A/B-testing» lar Visual Website Optimizer deg forstå hvordan ulike endringer påvirker en nettside (f.eks. endringer i inndatafeltene, utformingen osv.).

Hvis samtykke er gitt, kan følgende data overføres til VWO:

• Klikk på nettsiden

• (Anonymiserte) IP-adresser

• Bruk av elementer

• Varighet av nettbesøket

• Nettleserinformasjon

• Plass

• Dato og tidspunkt for besøket

• Operativsystemet til enheten

Disse behandlingene finner kun sted hvis du har gitt ditt uttrykkelige samtykke i samsvar med artikkel 6 (1) (a) i GDPR. Hvis du ikke ønsker at nevnte data skal samles inn og behandles av VWO, kan du nekte ditt samtykke eller trekke det tilbake når som helst med virkning for fremtiden.

Du finner mer informasjon om Visual Website Optimizer på:https://vwo.com/privacy-policy/.

Hvis du ikke vil at Visual Website Optimizer skal registrere bruksatferden din, kan du bruke denne lenken til å protestere mot datainnsamling: https://www.denios.no/

14. Youtube

Vi har integrerte komponenter fra YouTube på denne nettsiden. YouTube er en Internett-videoportal som lar videoutgivere legge ut videoer gratis og andre brukere kan se, vurdere og kommentere dem gratis. YouTube tillater publisering av alle typer videoer, derfor kan både komplette film- og TV-programmer samt musikkvideoer, trailere eller videoer laget av brukerne selv nås via Internett-portalen.

Operatørselskapet for YouTube er YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC er et datterselskap av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Hver gang en av de individuelle sidene på denne nettsiden åpnes, som drives av oss og hvor en YouTube-komponent (YouTube-video) er integrert, blir nettleseren på ditt IT-system automatisk bedt av den respektive YouTube-komponenten om å vise tilsvarende Last ned YouTube-komponenten fra YouTube. Ytterligere informasjon om YouTube finner du på https://www.youtube.com/yt/about/no/. Som en del av denne tekniske prosessen blir YouTube og Google informert om hvilken spesifikk underside av nettstedet vårt du besøker.

Hvis vedkommende er logget inn på YouTube samtidig, gjenkjenner YouTube hvilken spesifikk underside av nettstedet vårt du besøker ved å ringe opp en underside som inneholder en YouTube-video. Denne informasjonen samles inn av YouTube og Google og tildeles YouTube-kontoen din

YouTube og Google mottar alltid informasjon via YouTube-komponenten om at du har besøkt nettstedet vårt hvis du er logget inn på YouTube samtidig som du går inn på nettstedet vårt; dette skjer uansett om du klikker på en YouTube-video eller ikke. Hvis du ikke vil at denne informasjonen skal overføres til YouTube og Google på denne måten, kan du forhindre overføringen ved å logge ut av YouTube-kontoen din før du går inn på nettstedet vårt.

Disse behandlingsoperasjonene finner kun sted hvis du har gitt ditt uttrykkelige samtykke i samsvar med artikkel 6 (1) (a) GDPR.

Databeskyttelsesbestemmelsene publisert av YouTube, som er tilgjengelig på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, gir informasjon om innsamling, behandling og bruk av personopplysninger av YouTube og Google.

15. Dine rettigheter som registrert bruker

15.1 Rett til bekreftelse

Du har rett til å be om bekreftelse fra oss på om personopplysninger om deg behandles.

15.2 Rett til informasjon Artikkel 15 GDPR

Du har rett til å motta informasjon fra oss til enhver tid gratis om personopplysningene som er lagret om deg og en kopi av disse dataene i samsvar med lovbestemmelser.

15.3 Rett til retting Artikkel 16 GDPR

Du har rett til å be om retting av uriktige personopplysninger om deg. Du har også rett til å be om komplettering av ufullstendige personopplysninger, tatt i betraktning formålene med behandlingen.

15.4 Sletting av artikkel 17 GDPR

Du har rett til å be om at vi umiddelbart sletter personopplysningene om deg hvis noen av de lovbestemte årsakene gjelder og hvis behandlingen eller lagringen ikke er nødvendig.

15.5 Begrensning av behandling Artikkel 18 GDPR

Du har rett til å kreve at vi begrenser behandlingen dersom ett av lovkravene er oppfylt.

15.6 Dataportabilitet Artikkel 20 GDPR

Du har rett til å motta personopplysningene om deg som du har gitt oss i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format. Du har også rett til å overføre disse dataene til en annen ansvarlig person uten hindring fra oss, som personopplysningene er gitt til, forutsatt at behandlingen er basert på samtykke i samsvar med artikkel 6.1 bokstav a GDPR eller artikkel 9. paragraf 2 brev en GDPR eller på en kontrakt i samsvar med artikkel 6 nr. 1 bokstav b GDPR og behandlingen utføres ved hjelp av automatiserte prosedyrer, forutsatt at behandlingen ikke er nødvendig for å utføre en oppgave som er i allmennhetens interesse ligger eller finner sted i øvelsen myndighet som er overført til oss.

Videre, når du utøver din rett til dataportabilitet i samsvar med artikkel 20 paragraf 1 GDPR, har du rett til å få personopplysningene overført direkte fra en ansvarlig person til en annen ansvarlig person, i den grad dette er teknisk mulig og forutsatt at dette påvirker ikke rettighetene og frihetene forringes.

15.7 Innvending Artikkel 21 GDPR

Du har rett, av grunner som oppstår fra din spesielle situasjon, til enhver tid mot behandling av personopplysninger om deg, som er basert på artikkel 6.1 bokstav e (databehandling i allmenn interesse) eller f (databehandling på grunnlag av en interesseavveining) GDPR finner sted for å protestere.

Dette gjelder også profilering basert på dette regelverket i den forstand det er vist til i artikkel 4 nr. 4 GDPR.

Hvis du sender inn en innsigelse, vil vi ikke lenger behandle dine personopplysninger med mindre vi kan påvise overbevisende legitime behandlingsgrunnlag som oppveier dine interesser, rettigheter og friheter, eller hvis behandlingen tjener til å hevde, utøve eller forsvare rettskrav.

I enkelttilfeller behandler vi personopplysninger for å drive direkteannonsering. Du kan når som helst protestere mot behandling av personopplysninger for slik annonsering. Dette gjelder også profilering i den grad det er knyttet til slik direkteannonsering. Hvis du motsetter deg at vi behandler for direkte markedsføringsformål, vil vi ikke lenger behandle personopplysningene for disse formålene.

I forbindelse med bruk av informasjonssamfunnstjenester står du fritt til å utøve din rett til å protestere ved hjelp av automatiserte prosedyrer ved bruk av tekniske spesifikasjoner, uavhengig av direktiv 2002/58/EF.

15.8 Tilbaketrekking av et samtykke - databeskyttelse

Du har rett til å trekke tilbake ditt samtykke til behandling av personopplysninger når som helst med virkning for fremtiden.

15.9 Klager til en tilsynsmyndighet

Du har rett til å klage til en datatilsynsmyndighet på vår behandling av personopplysninger.

16. Phaina

Vi har integrert komponenter fra programvaren (SaaS) Phaina Advise på dette nettstedet. Operatøren av Phaina er Phaina GmbH, Ravensbergerstr. 47B, 33649 Bielefeld, Tyskland.

Phaina Advise gir mulighet for automatisert rådgivning, der det på grunnlag av tidligere besvarte spørsmål kan stilles flere passende spørsmål for å kartlegge brukerens behov så nøyaktig som mulig. På slutten av intervjuet anbefales et produkt basert på svarene som er gitt, og dette produktet er tilgjengelig via en direkte lenke.

Når tjenesten brukes, kan følgende data behandles:

 • Dato og klokkeslett for samtalen,

 • Nettlesertype og -versjon,

 • IP-adresse,

 • operativsystem som brukes,

Avhengig av intervjuets forløp kan ytterligere personopplysninger som du har oppgitt i intervjuet, bli behandlet. Det er frivillig å oppgi opplysninger

De beskrevne behandlingsaktivitetene utføres på grunnlag av vår berettigede interesse, art. 6 avsn. 1 lit. f) GDPR, i å gi besøkende på nettstedet vårt rask og målrettet rådgivning og dermed i vår økonomiske interesse. Det rettslige grunnlaget for bruk av Phaina i forbindelse med eksisterende eller fremtidige kontraktsforhold er art. 6 avsn. 1 lit. b) GDPR.

Personopplysningene lagres så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Opplysningene slettes så snart de ikke lenger er nødvendige for å oppfylle formålet.

Du finner mer informasjon om Phaina GmbHs personvernbestemmelser på: https://www.phaina.com/datenschutz.

17.Rutinemessig lagring, sletting og blokkering av personopplysninger

Vi behandler og lagrer dine personopplysninger kun i den perioden som er nødvendig for å oppnå formålet med lagring, eller hvis dette er gitt i lovbestemmelsene som vårt selskap er underlagt.

Dersom formålet med lagring ikke lenger gjelder eller dersom en fastsatt lagringstid utløper, vil personopplysningene bli sperret eller slettet rutinemessig og i henhold til lovens bestemmelser.

18. Videre informasjon

Du kan få mer informasjon om behandlingen av dine personopplysninger fra vårt hovedkontor og vårt personvernombud.

19. IoT-tjenester

Du finner en egen databeskyttelseserklæring her for bruk av IoT-tjenestene: privacy@denios.com

20. Mer personverninformasjon

Som selskap behandler vi ikke bare personopplysninger på nettsiden vår, men også i mange andre prosesser. For å gi deg som registrert så mye detaljert informasjon som mulig for disse behandlingsformålene, har vi samlet denne for deg her for følgende behandlingsaktiviteter og oppfyller dermed de lovpålagte informasjonspliktene iht. 13–14 GDPR:

• Databeskyttelseinformasjon om håndtering av kontakter og kommunikasjonsparter

• Databeskyttelseinformasjon om håndtering av kunder og leverandører

Hvis du trenger tilleggsinformasjon som du ikke finner her eller i den følgende detaljerte databeskyttelseserklæringen, vennligst kontakt vår databeskyttelsesansvarlige i fortrolighet.

21. Oppdatering og endring av databeskyttelseserklæringen

Denne databeskyttelseserklæringen er for øyeblikket gyldig og har status: mars 2022.

På grunn av videreutviklingen av nettsiden og tilbudene våre eller på grunn av endrede juridiske eller offisielle krav, kan det være nødvendig å endre denne databeskyttelseserklæringen. Du kan når som helst få tak i og skrive ut gjeldende databeskyttelseserklæring på nettstedet https://www.denios.no/personvern.

Meny
Logg Inn
Din handlekurvLagt i handlekurven
Gå til handlekurven
Vi hjelper gjerne til!

Kontakt oss ved å ringe, sende en e-post til info@denios.no eller fyll ut kontaktskjemaet så kommer vi tilbake til deg så snart som mulig.

Man-tors: 08:00-16:30 | Fre: 08:00-15:00