Eksplosjonsfare! - Fathåndtering i Ex-områder

Arbeid med- og håndtering av brennbare stoffer leder til farer som ikke bør undervurderes. Brennbare stoffer avgir avgasser, som i et rett blandingsforhold med oksygenet i luften, danner en eksplosiv atmosfære. Det eneste som skiller deg fra en eksplosjon er da en tennkilde - en statisk ladning, gnister, høy varme eller lignende.

Det er derfor svært viktig at man iverksetter hensiktsmessige forhåndsregler, slik at faren for slike situasjoner minimeres. Her gir vi deg viktig informasjon om nettopp dette. 


Hvordan unngå eksplosjoner?

En eksplosjon er en hurtig frigjøring av energi. For at en eksplosjon kan oppstå er man avhengig av 3 elementer. Brennbart stoff, oksygen og temperatur. Fjernes en av disse, vil ikke en eksplosjon kunne oppstå. Nok en viktig faktor er blandingsforholdet mellom tilgjengelig oksygen og brennbar gass. For liten mengde brennbar gass i forhold til oksygen vil være under nedre eksplosjonsgrense, og vil dermed ikke antenne. Samme prinsipp gjelder ved for høy konsentrasjon av brennbar gass. Et mettet miljø vil inneholde for mye brennbar gass, og for lite oksygen til å antenne. Også kalt øvre eksplosjonsgrense. Disse grensene avhenger av det brennbare stoffets egenskaper - stoffets oksygenindex. 

 

 


Eksplosjonsfare og klassifisering

Området rundt brennbare materialer samt rommet hvor stoffene er lagret, er delt inn i soner, basert på sannsynlighet for, og varighet ved en eventuell eksplosjon. Arbeidsgiver er pliktig til å indentifisere eksplosjonsfarer, gjennomføre vurderinger og gjennomføre tiltak for risikominimering. For dette utformes et dokument som bl.a. definerer eksplosjonssonene, tiltak og beskyttelsesprotokoller m.m.

Sone 0
Et område der det alltid, i lange perioder eller ofte dannes en eksplosiv atmosfære 

Sone 1
Et område der det ved vanlig drift er sannsynlig at det til tider dannes en eksplosjonsfarlig atmosfære

Zone 2
Et område der det ved vanlig drift sannsynligvis ikke dannes en eksplosjonsfarlig atmosfære. Dersom en eksplosjonsfarlig atmosfære likevel dannes, vil den være kortvarig. Sone 2 er ofte områder som omkranser sone 0 eller 1.

For ytterligere og mer detaljert informasjon om temaet, se Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer, 2003 (Lovdata.no)

 


Beskyttelsestiltak for forebygging av eksplosjonsfare kan deles inn i 3 hovedkategorier (rekkefølgen av tiltakene er rangert etter viktighet):

1. Unngå eller begrens dannelsen av eksplosive atmosfærer (rutiner, ventilasjon m.m.)
2. Fjern potensielle tennkilder (Ex-sertifiserte produkter, rutiner m.m.)
3. Begrens konsekvensen av en eksplosjon til et akseptabelt nivå

Det er imidlertid ofte vanskelig å unngå dannelse av en eksplosjonsfarlig atmosfære. Dette kan blant annet gjøres ved å erstatte det brannfarlige stoffet med et alternativ som ikke kan danne en eksplosiv atmosfære. Subsidiering av produkter er imidlertid vanskelig å gjøre i de aller fleste tilfeller. Teknisk ventilasjon kan da være et alternativ (effektivitet i disse tilfellene skal vurderes og overvåkes med hensyn til styrke, kvalitet og tilgjengelighet). Dersom det ikke er mulig å fjerne den eksplosjonsfarlige atmosfæren helt, er det nødvendig med ytterligere sikkerhetstiltak. 

 

 


Eliminer antennelseskilder ved fathåndtering

Ved bruk av Ex-sikret utstyr har man tatt et stort steg i retning av mer eksplosjonssikre aktiviteter, redusert risiko for eksplosjoner gjør det både tryggere for bedriften som helhet, men også for de ansattes sikkerhet. Eksplosjonssikret utstyr solgt innenfor EU / EUS må oppfylle kravene iht. ATEX-direktivet. Dette gjelder for både elektriske- og ikke-elektriske komponenter. Produsenten av utstyr ment for eksplosjonsfarlige områder er pålagt å utvikle disse produktene i henhold til kravene i direktivet samt spesifisere hvilken sone produktet kan benyttes.  

 

 

Pumper og blandeverk 

For å fylle eller blande brannfarlige væsker, er elektriske pumper og blandeverk nødt til å oppfylle kravene i ATEX-direktivet. Motoren er konstruert slik at enheten kan betjenes sikkert, ikke-elektriske komponenter er konstruert for å være bestandig mot varme, slik at varme overflater ikke kan fungere som en tennkilde. Alle våre Ex-pumper er også utstyrt med jording for forebygging av statisk elektrisitet. Våre håndpumper med Ex-godkjenning er forøvrig også DEKRA-godkjent, og kan jordes med separat tilgjengelige jordkabler eller antistatiske sett. 

Pumper og blandeverk
Fatløfter Secu Ex

Heving og transport av fat

Det er ikke bare ved bruk av elektrisk utstyr at det kan oppstå gnister og antenning av farlig atmosfære. Potensielt farlige gnister kan også oppstå grunnet friksjon ved bruk av mekaniske verktøy eller statisk oppladning. Produkter som Secu Comfort fatvogn eller Secu Ex Fatløfter er derfor designet for å være helt dissipative (antistatiske egenskaper), slik at de ikke stiller krav til jording ved bruk. 

 

 

Verktøy 

Bruk av kommersielt tilgjengelige verktøy kan forårsake gnister, og dermed fungere som en potensiell antennelses-kilde for en eksplosjonsfarlig atmosfære. "Gnistfrie" verktøy er utformet av en spesiell kobberlegering, og er mykere enn tradisjonelle verktøy, noe som minimerer risikoen for gnister. Produktene er sertifisert for bruk i områder hvor gnister utgjør en potensiell eksplosjonsfare. PS. Gnistfrie verktøy må ikke være det eneste beskyttelsestiltaket ved potensiell eksplosjonsfare. Verktøyene bør inngå som en del av et større tiltak. 

Gnistfrie verktøy
Jordkabel

Jording 

Ved fylling og transport av brennbare stoffer, bør det bemerkes at potensielt farlige spenninger kan skylles væskestrømmen alene. Risikoen for statisk oppladning øker med volumet og hastigheten til mediet. Dette kan f.eks. skje ved tapping vha. en trakt. Ved hjelp av jordkabel, unngår man eksplosjonsfare grunnet elektrostatisk oppladning. 

 

 

 

 


Skilting av Ex-områder

Tydelig og tilstrekkelig skilting spiller en sentral rolle i sikkerheten og den daglige driften. Utstyr, lastesoner, sikkerhetsavstander til maskiner og systemer er vanligvis indikert vha. tegn og instruksjoner, i tillegg til gulvmarkeringer. Det stilles i mange tilfeller krav til tilstrekkelig skilting, spesielt ved håndtering av farlige stoffer. 

For å markere fareområder tilbyr vi et omfattende utvalg skilter samt gulvmarkeringer. Sørg for tilstrekkelig skilting i din bedrift! Den tekniske informasjonen beskrevet på denne siden er utarbeidet nøye etter beste kunnskap og tro. Denios påtar seg dermed ikke noen garanti eller ansvar for innholdets aktualitet, fullstendighet og nøyaktighet verken ovenfor mottakeren av dette bladet eller for tredjeparter. Bruk av innhold og informasjon til eget eller til annet formål gjøres på egen risiko. Under alle omstendigheter er man nødt til å følge gjeldende lovgivning. 


Vi hjelper deg gjerne!

Har du behov for personlig konsultasjon vedrørende valg av produkt eller fathåndtering generelt?

Kontakt oss! Vi hjelper deg gjerne